mysql配置binlog-do-db和replicate-do-db格式正确设置方法

在做多数据库同步的时候,掉进了这个坑里,多个数据库正确设置方法是

binlog-do-db = test
binlog-do-db =test2

replicate-do-db = test
replicate-do-db =test2

这个坑真的好深,以下是错误的设置方法

binlog-do-db =test,test2