VPS 性能测试

手头上有几个vps,想知道一下性能如何,用了两个方法进行测试

1、SHELL

time echo "scale=5000; 4*a(1)" | bc -l -q

2、unixbench

wget http://teddysun.com/wp-content/uploads/unixbench.sh
bash unixbench.sh

执行上面的命令即可自动下载,并编译运行

1、raksmart  HK1024 vps(openvz  1cpu,1024ram)

shell运行时间 34秒,unixbench 得分   1378.6

2、主机(4G  内存,Pentium(R) CPU G2020,128 SSD)

shell运行时间 23秒,unixbench 得分      3144.6 (单机还是比较牛B)

3、linode  1024 (xen  1cpu ,1024ram)

shell运行时间 30秒,unixbench 得分    523.6(对于这个得分有点失望,由于国人的疯抢,估计已经满载了)

 

参考

https://teddysun.com/245.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7695e9f40100yimf.html

http://blog.csdn.net/defeattroy/article/details/5922439